วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคส์สุพรรณบุรี พิมพ์


 

 

 

ปรัชญา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
“ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม”
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริการที่ดีให้กับนักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทุกระดับ
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1.
พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพื่อบริการ สนับสนุนผู้เรียนให้ได้ประโยชน์ แะสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโชยน์สูงสุด
3.
ส่งเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมของสานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ