ประวัติงานประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

การประชาสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Public Relations  การประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้ถึงจุดประสงค์ของผู้เสนอข้อมูลต่างๆให้รู้ถึงข่าวสารต่างๆที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน

 

Public หมายถึง หมู่คน ประชาชน หรืสาธารณชน

Relations หมายถึง การสัมพันธ์

หน้าที่และคามรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.เผ่ยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง ประกาศ ให้ครู-อาจารย์ ในสถานศึกษาทราบ

2.รวบรวมข่าวสาร ข้อคิด ระเบียบของสถถานศึกษา แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาทราบ

3.รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อภายใน ภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย โทรศัพท์ภายในภายนอก และการบริการติดต่อต่างๆ ของสถานศึกษา

4.ประสารงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สานศึกษาอื่นๆ และสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

5.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

6.รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย